Laat automatisering voor U werken!

Ontdek de mogelijkheden!


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten al dan niet in licentie tussen Actium Automatisering en Adviesbureau en haar wederpartij indien en voorzover niet nadrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

1.2. Tenzij Actium Automatisering en Adviesbureau uitdrukkelijk een bindend aanbod als bedoeld in 1.3 heeft gedaan zijn al haar aanbiedingen steeds vrijblijvend. Actium Automatisering en Adviesbureau is eerst verbonden nadat zij een opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen verbinden Actium Automatisering en Adviesbureau slechts nadat deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijke schriftelijk door Actium Automatisering en Adviesbureau zijn bevestigd.

1.3. Alle aanbiedingen worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de aanbieding anders vermeldt. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Actium Automatisering en Adviesbureau en wederpartij zijn overeengekomen.

1.4. Een door Actium Automatisering en Adviesbureau gedaan aanbod is slechts bindend, indien Actium Automatisering en Adviesbureau dit schriftelijk en met vermelding van een termijn gedurende welke het aanbod voor aanvaarding openstaat, heeft gedaan. Een zodanige aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Actium Automatisering en Adviesbureau heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de aanbieding worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand als deze schriftelijk is bevestigd.

1.5. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

1.6. Inkoop – en andere voorwaarden, welke een opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden Actium Automatisering en Adviesbureau niet tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Actium Automatisering en Adviesbureau zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid, dat Actium Automatisering en Adviesbureau een mededeling van de opdrachtgever dat deze de voorwaarden van Actium Automatisering en Adviesbureau niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

1.7. Indien Actium Automatisering en Adviesbureau met steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Actium Automatisering en Adviesbureau het recht zal verliezen om in de toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.     

1.8. Deze voorwaarden prevaleren boven de voorwaarden welke bij de wederpartij mochten worden gehanteerd.

2. Levertijden

2.1. Overeengekomen levertijden of termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht c.q. toezeggingen daartoe zijn voor Actium Automatisering en Adviesbureau nimmer bindend doch gelden altijd bij benadering. Overschrijding van die termijnen brengt voor de opdrachtgever dan ook geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst met zich, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.2. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag Actium Automatisering en Adviesbureau de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.3. Wanneer de in de vorenomschreven opdracht controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht te onzer beschikking worden gesteld, worden de werkzaamheden van Actium Automatisering en Adviesbureau geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

2.4. Verzending, vervoer en/of overdracht van de goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever ook indien Actium Automatisering en Adviesbureau de verzekering daarvan verzorgt. Actium Automatisering en Adviesbureau is slechts gehouden een dergelijke verzekering af te sluiten, indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5. In de gevallen, dat bepaalde werkzaamheden dienen plaats te vinden ten kantore van de opdrachtgever, zal deze laatste er toe zorgdragen, dat Actium Automatisering en Adviesbureau ongestoord haar werkzaamheden kan verrichten zulks conform de opgave en wensen van Actium Automatisering en Adviesbureau. Actium Automatisering en Adviesbureau behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de diensten van derden, die dienen te worden beschouwd als zijnde personen in dienst van Actium Automatisering en Adviesbureau.

3. Medewerking door de opdrachtgever

3.1. De opdrachtgevers zullen Actium Automatisering en Adviesbureau steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Actium Automatisering en Adviesbureau noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

3.2. Indien is overeengekomen, dat de opdrachtgever aan Actium Automatisering en Adviesbureau apparatuur, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties, die Actium Automatisering en Adviesbureau aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

3.3. Indien de in het vorige lid van dit artikel bedoelde situatie zich voordoet, zal de opdrachtgever ervoor zorg dienen te dragen dat Actium Automatisering en Adviesbureau onbeperkt kan beschikken over apparatuur, materialen, informatiedragers en of gegevens op informatiedragers gedurende de periode waarin Actium Automatisering en Adviesbureau de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten verrichten.

3.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de ruimte van de opdrachtgever, waar Actium Automatisering en Adviesbureau haar werkzaamheden moet verrichten, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop haar garantieverplichting – zoals hierna omschreven – betrekking hebben, zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Actium Automatisering en Adviesbureau gestelde eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden, zulks nadat en in zover daarop door Actium Automatisering en Adviesbureau aanspraak is gemaakt.

4. Meer- en minderwerk

4.1. Wijzigingen, aanvulling of correctie van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen zullen bij aparte overeenkomst worden bepaald, nadat partijen het daarover eens zijn geworden. Bij overeenkomst zal ook een prijs zijn overeengekomen.

4.2. Indien door omstandigheden die in de sfeer van de opdrachtgever liggen, meerwerk noodzakelijk wordt om door Actium Automatisering en Adviesbureau toegezegde resultaten te bereiken, zal Actium Automatisering en Adviesbureau dit meerwerk zonder nadere aankondiging of overeenkomst in de zin van het vorige lid van dit artikel uitvoeren. De kosten van dit meerwerk zullen voor rekening van de opdrachtgever komen.

5. Garantie

5.1. De hierna weergegeven garantieverplichting geldt slechts indien zij expliciet schriftelijk en voor een bepaalde termijn is overeengekomen.

5.2. Actium Automatisering en Adviesbureau garandeert de werking van het door haar geleverde volgens de door haar schriftelijk gegeven specificaties. Indien Actium Automatisering en Adviesbureau is overeengekomen om diensten voor de opdrachtgever te verrichten c.q. adviezen te geven, garandeert Actium Automatisering en Adviesbureau dat zij de opdracht met zorg zal verrichten. Slechts indien door Actium Automatisering en Adviesbureau specifieke doelen schriftelijk zijn overeengekomen, garandeert Actium Automatisering en Adviesbureau dat deze doelen zullen worden bereikt.

5.3. De garantie bestaat uit de gehoudenheid van Actium Automatisering en Adviesbureau tot het herstellen van fouten en gebreken aan de programmatuur c.q. het opnieuw verrichten van de dienst c.q. het alsnog bereiken van het gestelde doel.

5.4. In afwijking van het voorgaande lid van dit artikel kan Actium Automatisering en Adviesbureau uit hoofde van haar garantieplicht ook kiezen voor terugbetaling van de voor de niet correct verrichte leverantie of dienst c.q. advies in rekening gebrachte gelden. Verdere afspraken als bovenstaande zijn uit dit artikel niet te maken.

5.5. De in de voorafgaande leden van dit artikel neergelegde garantieverplichting strekt zich niet uit tegen afnemers van de wederpartij. De garantieverplichting vervalt indien en zolang de wederpartij zich niet strikt aan zijn contractuele verplichtingen houdt. De garantie vervalt voorts op het moment dat er niet door de leverancier geautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht in de door Actium Automatisering en Adviesbureau geleverde programmatuur, of indien door fouten of nalatigheden van of zijdens de wederpartij of eindgebruiker schade aan (de dragers van) de programmatuur is ontstaan. Deze garantie geldt niet indien de niet-correcte werking van de geleverde programmatuur, of niet voldoen aan de verplichting van Actium Automatisering en Adviesbureau om haar diensten met zorg te verrichten, dan wel het niet bereiken van het overeengekomen doel, samenhangt met het niet juist en doelmatig functioneren van de niet door Actium Automatisering en Adviesbureau geleverde apparatuur en/of programmatuur, al dan niet in samenhang met de door Actium Automatisering en Adviesbureau geleverde producten.

5.6. Actium Automatisering en Adviesbureau is te allen tijde gerechtigd aan te tonen dat de door haar geleverde programmatuur naar behoren werkt door het maken van een testrun of met behulp van aan Actium Automatisering en Adviesbureau toebehorende of door haar aan te wijzen apparatuur resp. programmatuur.

6. Reclame

6.1. Ter bepaling van de schade dienen reclames door de wederpartij per ommegaande na het verrichten van de prestatie, dan wel indien de fout zich niet onmiddellijk heeft geopenbaard, per ommegaande na de openbaring van de fout aan Actium Automatisering en Adviesbureau te worden meegedeeld met toezending van de representatieve printer-uitvoer.

6.2. Een reclame schort de verplichting van verschuldigde gelden niet op.

7. Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 10 werkdagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Deze termijn geldt als fatale termijn. Na ommekomst ervan zal de opdrachtgever in gebreke zijn en de wettelijke rente verschuldigd worden. Ook bij niet tijdige betaling anderszins zal de wettelijke rente verschuldigd zijn.

7.2. Indien Actium Automatisering en Adviesbureau wegens niet betaling de vordering uit handen moet geven ter incasso, zal de opdrachtgever aan buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief de wettelijke rente, verschuldigd worden.

7.3. De opdrachtgever betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of schuldvergelijking zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

7.4. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar oordeel van Actium Automatisering en Adviesbureau aanleiding geeft, mag Actium Automatisering en Adviesbureau van de opdrachtgever verlangen, dat deze zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan de verdere uitvoering van de aan Actium Automatisering en Adviesbureau opgedragen werkzaamheden en leveringen mogen worden opgeschort, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de toekomstige termijnen te voldoen.

8. Eigendomsrecht

8.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen blijven alle in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, informatiedragers en overige materialen het eigendom van Actium Automatisering en Adviesbureau.

8.2. Zaken, welke Actium Automatisering en Adviesbureau aan de opdrachtgever levert, blijven eigendom van Actium Automatisering en Adviesbureau, totdat de opdrachtgever alle aan Actium Automatisering en Adviesbureau verschuldigde bedragen, met opeisbare bedragen daaronder begrepen, heeft voldaan.

8.3. Actium Automatisering en Adviesbureau behoudt de zich alle industriële, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen, uitvindingen daarin vervalt, tekeningen, modellen, geschriften, andere auteursrechtelijke werken, en alle informatie voor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Ontbinding bij wanprestatie

9.1. Bij niet-nakoming van de opdrachtgever van zijn verplichtingen jegens Actium Automatisering en Adviesbureau is Actium Automatisering en Adviesbureau gerechtigd de overeenkomst zonder nadere gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, al dan niet met vordering van schadevergoeding en/of overeengekomen boete, dan wel nakoming te vorderen, eveneens al dan niet met vordering van schadevergoeding en/of overeengekomen boete.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Onverminderd de bepalingen betreffende de garantieverplichting is iedere verdere aansprakelijkheid van Actium Automatisering en Adviesbureau, met name directe schade ten gevolge van het niet werken van de programmatuur c.q. het niet correct verrichten van overeengekomen andere prestaties, al dan niet gedurende de testperiode, alsmede indirect dan wel gevolgschade dientengevolge, zijnde de financiële of commerciële verliezen die het gevolg zijn van het niet-correct presteren van Actium Automatisering en Adviesbureau, onder welke schade voornamelijk wordt verstaan winstderving, verstoring van planning en verlies van cliëntèle, alsmede vorderingen van derden jegens de opdrachtgever, alsmede vorderingen uit lichamelijk letsel, uit hoofde van dit artikel uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Actium Automatisering en Adviesbureau.

10.2. De opdrachtgever vrijwaart Actium Automatisering en Adviesbureau en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van alle voorvermelde schade.

10.3. De totale aansprakelijkheid van Actium Automatisering en Adviesbureau uit hoofde van een door haar gesloten overeenkomst is in geen geval hoger dan het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de aan Actium Automatisering en Adviesbureau opgedragen werkzaamheden en leveringen, terwijl bij duur-overeenkomsten de aansprakelijkheid van Actium Automatisering en Adviesbureau ter zake van haar handelen of nalaten gedurende enige periode van drie maanden in geen geval hoger zal zijn dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting), voor de aan Actium Automatisering en Adviesbureau opgedragen werkzaamheden en leveringen welke gedurende de desbetreffende periode van drie maanden dienen te worden verricht.

11. Overmacht

11.1. Actium Automatisering en Adviesbureau is niet aansprakelijk indien en voorzover wij haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Actium Automatisering en Adviesbureau als bij derden, van wie de benodigde materialen worden betrokken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Actium Automatisering en Adviesbureau ontstaan. Vertraging bij of wanprestaties door de toeleveranciers van Actium Automatisering en Adviesbureau, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.2. Indien doch slechts voorzover Actium Automatisering en Adviesbureau haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs, niet te betalen. Overmacht brengt echter nimmer het recht van opdrachtgever met zich om de overeenkomst op te zeggen. Indien echter Actium Automatisering en Adviesbureau de mening is toegedaan dat zij ten gevolge van de overmacht niet meer althans niet meer adequaat kan presteren, is zij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder tot nadere schadevergoeding verplicht te zijn.

12. Concurrentiebeding

12.1. Het is de opdrachtgever verboden om binnen 12 maanden na beëindiging van de overeengekomen werkzaamheden of (op) levering van producten alsmede gedurende de periode van de opdracht of overeenkomst met Actium Automatisering en Adviesbureau een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een van de medewerkers van Actium Automatisering en Adviesbureau of deze medewerkers op enigerlei andere wijze tewerk te stellen, tenzij Actium Automatisering en Adviesbureau zulks uitdrukkelijk en schriftelijk goedkeurt.

 

Altijd Maatwerk & afgestemd op uw wensen!